GUESTROAM POLICY

Copyright © 2017 Belnet, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, België, tel. 02/790.33.33, fax 02/790.33.34

I. GUESTROAM ACCESS : request & account

Belnet vergemakkelijkt het beheer van guest accounts voor de instellingen die al toegetreden zijn tot de govroam / eduroam federatie. Deze instellingen zullen bezoekers inschrijven als tijdelijke eduroam / govroam gebruikers via een web-interface die door Belnet.

Drie verschillende actoren worden hierbij onderscheiden, elk met hun specifieke rol.

  • a) De bezoeker die een guestroam request invult om een tijdelijke guestroam account te kunnen krijgen.
  • b) Belnet die de rol opneemt van Guestroam identity provider om de bezoeker de mogelijkheid te geven een tijdelijke gastaccount aan te vragen én te ontvangen van een organisatie, toegetreden tot de govroam/eduroam federatie die hij of zij wenst te bezoeken.
  • c) De te bezoeken organisatie zelf die zal instaan voor het valideren van de guestroam account zodat de bezoeker van de roaming kan genieten ten kosteloze titel (verder aangeduid met Visiting resource roaming provider).

De wederzijdse rechten en verplichtingen tussen Belnet en de Visiting resource roaming provider zijn vastgelegd in een overeenkomst voor toetreding tot de eduroam/govroam dienst van Belnet.

Deze policy legt de wederzijdse rechten en verplichtingen vast tussen de bezoeker en Belnet.

II. PRIVACY POLICY

Uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens

Bij het invullen van de guestroam request vragen we om een aantal persoonsgegevens in te vullen . Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen verlenen van de guestroam dienst.

De bezoeker geeft Belnet hierbij uitdrukkelijk de toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens te gebruiken onder de hieronder gespecifieerde voorwaarden.

Finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens

De hogervermelde persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door de gebruiker gevraagde guest account voor eduroam/govroam te kunnen verstrekken.

Toegang tot de persoonsgegevens

De toegang tot de in het guestroam request vermelde persoonlijke gegevens is beperkt tot de daartoe geautoriseerde personeelsleden van Belnet.

Mededeling van de persoonsgegevens

De mededeling van de persoonlijke gegevens zijn beperkt tot de daartoe bij Belnet geregistreerde geautoriseerde personen van de te bezoeken instelling en geautoriseerde personen van deze laatste.

Opslag van de persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Bewaringstermijn van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende 1 maand vanaf het verstrijken van de einddatum van de tijdelijke guestroam account.

Logs die worden bijgehouden

Belnet verzamelt ook informatie in logfiles. De logs die worden bijgehouden bevatten enkel verkeersgegevens. Deze informatie wordt door Belnet gebruikt voor interne doeleinden en trafiekanalyse. De duur van de bewaring van de logs bedraagt 1 maand.

Beveiliging

Belnet verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door de persoonlijke gegevens.

Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met zijn/haar persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door Belnet worden verzameld. Het correctierecht verleent de gebruiker het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op de gebruiker betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Uitoefening van de rechten van de betrokkene

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met Belnet indien hij/zij meent dat deze privacybepalingen niet worden nageleefd. Daarvoor gebruikt de gebruiker het mailadres legal@belnet.be.

III. ACCEPTABLE USE POLICY

Verantwoordelijkheid voor de identificatiegegevens

De gebruiker die een guestroam request indient en een guestroam account ontvangt, is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar guestroam identificatiegegevens.

Geoorloofd gebruik

De gebruiker die een guestroam account ontvangt, moet de voorschriften voor aanvaardbaar gebruik van de Visiting resource roaming provider naleven.

Misbruik

De gebruiker die een guestroam account ontvangt, dient indien hij/zij vermoedt dat zijn/haar eduroam/govroam identificatiegegevens zijn misbruikt, dit (risico op) misbruik onmiddellijk aan Belnet en de Visiting resource roaming provider meedelen.

IV. GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen op de (niet-)naleving van deze guestroam acces policy De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

V. WIJZIGINGEN AAN DE GUESTROAM POLICY

Belnet behoudt zich het recht voor deze policy te wijzigen. De geamendeerde policy zal bekend gemaakt worden op deze site en zal van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking ervan.